?
èè?????÷£o ?ú·tòo? ·???? ????? ?éèüD?·?? é¢?á? èüòo?á? ?¤?ì?á êTò?

á?
?a

??
??
A
P
P

?
°′?22?2é2ú?· >
?e±?2ú?·
?
òá???ú??-Dó?Yרó?
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
?2???a?y??-?|??£?D?3?ò??í
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
áò?è?áoì?1??-?|???ìרó?
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
áò?áD??1??
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
??D§′ó?a??
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
3?à?×3ó?·ê
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
o??Dà′£¨′??é?¢?ú?D?¢?à×D?¢
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
×óDy??·úé3D?
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
D?ò?′ú???ú??é±
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
?ì?D?e?? ???á?à?÷?·
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
±??×°×1ú?μ
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
?1?è??′-?ú·tòo
éì3???£oá????ˉ?ê????
?
?
??é?éú??
?
é?o£±′áé
?
?y′óéú??
?
?÷°2?μà?
?
?ü??óa??
?
?aD???′ó
?
é?o£?ù??
?
?D???ˉì?
?
±±???§·?
?
?D?áêTò?
?
é??÷??ó¢
?
ó¢?aéú??
?
òê??éú??
?
??·áéú??
?
?D?áít·?
?
′óá?????2y
?
?a?àD?oà
?
?a?μ?á′ó
?
?úò?????£o ?
??????
·?àà£o ?
?í2ú?· ?Y/?|2ú?· oü??2ú?· ?£?ò2ú?· í?2ú?· ??2ú2ú?· 3è??2ú?· ??á?2ú?·
?áDí£o ?
·??? ???? ?÷Dμ èüòo?á ?ìDüòo ???í?á ?¤?ì?á
?éèüD?·? ???á ???á ??á£?á ?ú·tòo é¢?á íè?á ?
?
?
±′áé·ê±|?aè?3¤èy??
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?ì?Dר??¨D¨D?ì?D?a???1ì?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?????Yá÷?D?¢D?3?ò??¢′??§£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
רòμ?????ò?Yà-??£??é·à?é??
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
????μ°?Yê???1ü?×£???á?ê±2?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?D???£????
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
D?á÷±???£¨D?3?ò? ?Yá÷?D£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
±′áé·ê±|?a?£?ò??רó?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?ò±???£¨?|·¨ê??ò£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?§??1ü??è??¢o?o??üμàì?D§2ú
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·ú±??á??£¨98%70%20
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
°¢?a?÷á?£¨98%70%20
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
è??ò??---??á??¤3|?ò3?£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·êò×′?£¨?£?òרó?£??a?a?ì
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
ì??×??D?98%£?50% £?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?D???è′-?죨?ó??Dí£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
???|?×á¢??-???|???×רó?ò?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·ú±??á??£¨98%20%10
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
D??D?μ---D?Dí?¢??D§?¢?T
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
???????¢?ì???¤?×£??éò????¢
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
????°2?¨à-?¢D?°ü?yòo£??éò?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
???????2?·2???£??éò????¢??
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
Dó±??μ-?òDó?aò?DT?′2ú?·
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?Y±??μ-?Yá÷DDD??D?°?¢D?3?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
3??Tó?-?ò?Yo??üμà2ú?·
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
??×ó°2£¨???í±£???¢′??é′ù?D
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·??á??£o·à??·??T?í?á£?′ùéú
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
??·??òè???£¨1??£?ò3?רó?£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?12????¢?2?·à??ù?¤?×?í′?ò?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
???Yרó??¢ó?óú?ò?Yá÷?D?¢?±
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
ì?à??ú??-?y?·±£?¤?¢Dó?Yo?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
????????---???¤?×?¢′ó3|
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
±′áé?aμ°?à?à
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·ú±??á??£¨98%?¢70%?¢
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?′·??§?-??(Dó?Y?§?-ì??Dè?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?aò?òò×ó£¨×D?í′?è?D???3|?×
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·ú±??á??£¨98%?¢50%?¢
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?£?úì?ò???o?2?רó??a?a???£
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?|?éèy±|£¨á÷?D?¢D?3?ò??¢o?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
ì???ê??a?a?òD?·′??êT?¢?ò??
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
o?oí?μì?--?y?·±£?¤£????·
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?????ù??-???¤?×£?′ó3|???ú
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?Yà?±|?a???1ì?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
??′ˉò???áé-?ò???ú′ˉ?§°üèy
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
°¢?a?÷á?£¨98% 70%
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?e??5o?--?úì?ò??¢5o?2?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
o??Dà′£¨′??é?¢?ú?D?¢?à×D?¢
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·??T?í?áò???é?°ù′?μ?ê1ó??é
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
3|???ì??--??á?í?1ìD?D?3|
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
??êˉ?áì?à??ú??£¨o??üμà£?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
°¢?a?÷á?(20%70%98
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
??á|?1??£¨20%70%98
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?ˉì??μ|?£?ò?ˉì?2? ì?ò??×
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
·ú±??á??(98% 70%
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
ì??×??D?£¨98% 50%
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?è′-?ù???a?è′-?¢′ó3|???ú
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?£?ò′?·êí?
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
??áa?aò??òμ°°×£¨?í?á?¢??èè
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
á÷?D1+1
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
°¢???1??
?Déì??£o á????ˉ?ê????
?
?
?
12 663 ò3 ??????μ±?°ê?£oμú 1 ò3????? é?ò?ò3?????ò?ò3????
?
?
35941?í·t?¢D?
é¨ò?é¨á??a?ü?à2ú?·D??¢!
D?ê?????
1?óú?ò??
×¢2áD?ó??§
·¨?ééù?÷
·t??ì???
áa?μ?ò??
êTò?2ú?·
?íêTò?
?|êTò?
?£?òêTò?
???¤êTò?
??2úêTò?
??á?2ú?·
?í??á?
?|??á?
??á?ìí?ó?á
??á??¤?ì?á
?¨??á?
?íò??μáD
??èè2?
?úì?ò?
?è′-2?
à-??
′ùéú3¤
?Yò??μáD
??°×á?
′ó3|???ú
o??üμà
D?3?ò?
?????á
?£?ò?μàà
?£?ò′?·ê
èé·??×
í·??
?y3?ò?
D?·′??
35941?¢D?1??úo?
é¨ò?é¨á??a?ü?à2ú?·D??¢!
?
Copyright 2006-2019 35941.com óà·?í???′???°?è¨?ùóD ?aICP?¤B-2-4-20080050o? ?aICP±?08000003o? ??1?í?°2±?1101054301o? *êTò?1?éó£¨??£?2016090012o?